กทปส. ปกป้องสถาบัน นครสวรรค์ ค้านแก้ ม.112

ความเคลื่อนไหวกลุ่ม กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน (กทปส.) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ มีดังนี้

เมื่อ 18 ก.พ. 64 เวลา 1400 นาง จีรนันท์ อินทร์สุริวงศ์ แกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน (กทปส.) จว.น.ว. ได้นำมวลชน จำนวน 10 คน ในพื้นที่ อ.ลาดยาว และ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เข้ายื่นหนังสือ ถึงคณะท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ใช้เป็นกฎหมายในการปกครองประเทศตามที่ปวงชนชาวไทยได้ออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 59 ซึ่งมีประชาชนลงประชามติเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 61.35% ของประชาชน ผู้ลงประชามติทั้งหมด อันเป็นประชามติของปวงชนชาวไทย เสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งปรากฏว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 สมาชิกพรรคก้าวไกล ที่เคยได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งหมด ทั้งหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลรวมทั้งความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งอยู่เหนือฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ ในทางใดๆ มิได้

ทางกลุ่มฯ จึงเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกล และสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีเจตนาแฝงเร้น เพื่อให้เกิดผลเป็นประการช่วยเหลือบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดที่บังอาจกระทำความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้บุคคลผู้บังอาจกระทำความผิดขึ้นแล้วพ้นผิด ไม่มีความผิดไม่มีโทษ หรือไม่ให้ต้องได้รับโทษ

ทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดๆ สามารถวิพากษ์วิจารณ์  กล่าวล่วง และล่วงละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการขัดแย้งต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและยังส่อไปในทาง กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบ การปกครองของไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยเหตุดังเรียนมาทางกลุ่มฯ จึงร้องขอให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กรุณาดำเนินการรับและส่งหนังสือคัดค้านนี้ผ่านไปยังคณะท่าน ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับทราบ ถึงความไม่สบายใจ ของภาคประชาชนและโปรดกรุณาระงับยับยั้งในญัตติใดๆ หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกมาตรา ทั้งยังเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งเจตนาของประชาชนส่วนใหญ่ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ยุติการยื่นหนังสือในเวลา 1410 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ที่มา ศิริชัย ชาวเขาดิน

อ่านต่อ