กลุ่มแรงงานยื่นทบทวน ช่วยเหลือผู้ได้เงินเยียวยา 3,500

เมื่อ 18 ม.ค.64 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ. ได้มีกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม จำนวน 8 คน นำโดย นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย ประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม วัตถุประสงค์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายโครงการเราชนะ

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมขอขอบคุณรัฐบาล ที่พยายามหามาตรการช่วยเหลือประชาชนในหลายโครงการ โดยเฉพาะในมาตรการมอบเงินบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 คนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านโครงการเราชนะ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะได้รับสิทธิไว้ชัดเจน และมีการตัดสิทธิประชาชน 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. กลุ่มที่อายุไม่ถึง 18 ปี

3. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

4. ผู้ที่มีรายได้สูงตามหลักเกณฑ์การประเมินที่จะมีการกำหนดขึ้นหลังผ่านการอนุมติจากที่ประชุม ครม.

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม จึงมีข้อเสนอขอให้รัฐบาลใช้พิจารณาประกอบการอนุมัติ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่จะได้สิทธิตามโครงการเราชนะอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนี้

1. ขอให้พิจารณากลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณนำส่งสมทบไม่ถึง 15,000 บาท ให้มีสิทธิได้รับเงินบรรเทาทุกข์ตามโครงการเราชนะ

2. ไม่ควรตัดสิทธิกลุ่มที่อายุไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 44 ที่กำหนดห้ามนายจ้างรับลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 ที่ได้กำหนดอายุของผู้มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนว่าต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ดังนั้นเมื่อบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี สามารถเป็นลูกจ้าง และเป็นผู้ประกันตนได้ ย่อมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ ซึ่งก็อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นกัน เมื่อเกิดผลกระทบ รัฐต้องคำนึงถึงกลุ่มบุคคลนี้และไม่ควรจำกัดอายุผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

เวลา 13.15 น. กลุ่มฯ ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก “แรงงานเพื่อสังคม” ถึงข้อเรียกร้องที่จะยื่นหนังสือในวันนี้

เวลา 13.55 น.กลุ่มฯ ได้ข้ามไปทำกิจกรรมบริเวณประตู 3 และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

อ่านต่อ