กลุ่มไทรักษา ไม่เห็นด้วยคณะราษฎรปฏิรูปสถาบัน

กลุ่มไทรักษา ไม่เห็นด้วยคณะราษฎรปฏิรูปสถาบัน เมื่อ 13 ต.ค. 64 ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กลุ่มไทรักษา นำโดย นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของ “กลุ่มคณะราษฎร” ยอดมวลชน 10 คน

เวลา 1440 น.มวลชนเดินทาง เข้าพื้นที่ โดยมีรถเครื่องเสียง 1 คัน กลุ่มฯอยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่

เวลา 1510 น. นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว กล่าวเปิดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ โดยมีการเผยแพร่ข้อเรียกร้อง 10 ข้อสำคัญ

อันจะเป็นสิ่งสำคัญของประชาชนที่เคารพและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้

1.สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใน หมวด 1(บททั่วไป) และหมวด 2 (หมวดพระมหากษัตริย์)

2.ไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112

3.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนยากไร้ ผู้ป่วยอนาถาที่ไร้ผู้ดูแล (ราชสวัสดิการ)

4.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจำปีของสถาบันพระมหากษัตริย์

5.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่ง ส่วนราชการในพระองค์และมูลนิธิต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยรัชกาลที่ 9

 

6.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งการรับเงินถวายจากภาคเอกชนโดยเสด็จพระราชกุศล และการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

7.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งในการมีพระราชดำรัสต่อประชาชนในที่สาธารณะ

8.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งการเทิดพระเกียรติ และการเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ

9.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ และการทรงเสด็จเยี่ยมประชาชน

10.สนับสนุนราชประชาสมาสัย และรัฐธรรมนูญใดๆ ที่รักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับความเคลื่อนไหวการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของ “กลุ่มคณะราษฎร” จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ