ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด

ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด เมื่อ 7 ก.ค.64 ที่รัฐสภา เกียกกาย กลุ่มภาคีบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกับ หมอไม่ทน จำนวน 15 คน

เวลา 1010 น. นายแพทย์สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ แถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน กล่าวถึงข้อเรียกร้องหลักๆของกลุ่ม 2 ข้อ ดังนี้

1.เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด messenger Ribonuleic Acid (mRNA) เช่น วัคซีนของบริษัท Pizer และ Moderna เป็นต้น โดยลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับที่สุด และดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด และพิจารณาเลือกใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลักในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

มาบริการฉีดให้แก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่า วัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ครอบคลุมหลายสายพันธุ์ และสามารถลดอัตราการป่วยหนักและเสี eชีวิ ตได้อย่างมีนัยสำคัญ โปร่งใส สม่ำเสมอ และตรวจสอบได้

2.เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการในการจัดหาและการกระจายวัคชีนโควิด -19 ให้เป็นปัจจุบัน ภาคีบุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มหมอไม่ทน หวังว่ารัฐบาลและองค์การเภสัชกรรม จะทบทวนการทำงานและพิจารณาถึงข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้างต้นเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของประเทศและประชาชน

เวลา 1015 น. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นกล่าวถึงเหตุการณ์ในส่วนของการแพทย์ที่รับหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่สามารถรองรับกับความรุนแรงของโรคระบาดโควิด-19 ได้ เนื่องจากความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน จีงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบัน

เวลา 1018 น. นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สส.พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นปราศรัยเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาในส่วนของการรักษาเฉพาะทาง เนื่องจากในสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคระบาดโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

เวลา 1020 น. นายแพทย์สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผ่าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

เวลา 1025 น. ยุติกิจกรรม มวลชนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ มวลชนแจ้งว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ( กพร. ) ต่อไป

อ่านต่อ