ราษฏรขอนแก่น ม็อบไม่ทน อยู่อย่างทาส

เมื่อ 12 ก.พ.64 การจัดกิจกรรมของกลุ่มราษฏรขอนแก่น ที่บริเวณบึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีดังนี้.

เวลา 1957 นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา กล่าวถึงนักเคลื่อนไหวที่ร่วมสู้มา กล่าวถึงผู้ที่ถูก รัฐใช้ ม.112 ทั้งที่ไม่ผิดกฎหมาย กล่าวโจมตีระบบราชการที่ไม่เป็นกลางถือว่าเป็นปัญหาของสังคมไทย สนับสนุนให้ยกเลิก ม.112, สนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ของกลุ่มราษฎร 63 เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้มาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจของรัฐบาล

กล่าวโจมตี รัฐบาล ตร. ระบบการพิจารณาคดีของศาล ที่ไม่เหมาะสม ปชช. มีสิทธิพูดถึงการเมือง กล่าวถึงสถาบัน ฯ ใช้กฎหมายมาควบคุมการเคลื่อนไหวของสิทธิความเป็นคน สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิญชวนร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ทั้งด้านความคิด ทางสื่อสังคม เชิญรวมชู 3 นิ้ว เพื่อการต่อสู้ต่อไป

เวลา 2020 นายจิรายุ  สูตรไชย แสดงดนตรี/สลับการปราศรัย

เวลา 2030 ยุติกิจกรรม, ผู้ร่วมกิจกรรมเหลือ ประมาณ 50 คน

ที่มา สุดาตา นานนอน

อ่านต่อ