สุภรณ์ แรมโบ้อีสาน รับเรื่องร้องกลุ่มเดือดร้อน ประชุมด่วน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 กรณีกลุ่มราษฎรที่เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนสิรินธร พื้นที่จังหวัด​อุบลราชธานี ที่บริเวณ ภายในสนง.กพ.

เวลา 1005 น. ตัวแทนกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ถึงนรม. โดยมี นาย สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้นได้จัดตัวแทน จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมหารือ มวลชนที่เหลือ เดินเท้ากลับพื้นที่ชุมนุม ด้านหน้า กระทรวงเกษตรฯ

เวลา 1030 น. เริ่มการประชุม โดยนายศักดา กาญจนเสน พร้อมสมาชิก รวม 25 คน ได้ประชุมร่วมกับนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผช.รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษา สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน, นายอิทธพล ช่างกลึงดี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน

สรุปผลการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1.กรณีขอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น

-เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิท 19 จึงยังไม่สามารถจัดประชุมในกรณีดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามจะได้มีการหารือนอกรอบในประเด็นนี้

2.กรณีเงินเยียวยาชดเชยให้กับราษฎรจากการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร

-ให้รอฟังข้อสรุปจากสำนักงบประมาณว่าจะมีข้อสรุปออกมาเช่นใด รวมถึงกระทรวงเกษตรฯจะได้จัดให้มีการประชุมหารือประเด็นดังกล่าวในวันที่ 4 ก.พ.64 จึงขอให้รอฟังผลการประชุม รวมถึงจะนำประเด็นดังกล่าวเรียน นรม.เพื่อทราบต่อไป

3.กรณีเขื่อนสิรินธร ซึ่ง นรม.ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มีการประชุมแต่อย่างใด

-ที่ประชุมรับจะทำหนังสือประสานเร่งรัดกระทรวงพลังงานเพื่อนัดหมายวันเวลาในการจัดประชุมแก้ไขปัญหา

4.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ และเขตป่าสงวน จังหวัดนครราชสีมา, ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ยังไม่คืบหน้า ซึ่ง สนง.ที่ดินยังไม่มีการรับคำขอในการออกเอกสารสิทธิให้ราษฎรตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

4.1 ขอให้ สนง.ที่ดิน ได้เปิดรับคำขอออกเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

4.2 ให้ ผวจ.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกรณีดังกล่าว

-ที่ประชุมรับจะประสานไปยังจังหวัดนครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ เพื่อสอบถามว่าติดขัดปัญหาใด พร้อมให้เร่งรัดดำเนินการ

5.กรณีเขื่อนลำปะทาว ซึ่งมติ ครม.มีมติจ่ายเงินแล้ว 523 ราย แต่ยังมี 129 ราย ที่ยังไม่ได้รับ ทั้งที่มติ ครม.มีมติอนุมัติแล้ว แต่ติดขัดตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กระทรวงพลังงาน) ยังไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. ในการจ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด

-ที่ประชุมรับจะประสานไปยังกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.ต่อไป

6.กรณีในที่ชุมนุมขาดแคลนรถน้ำ รถสุขา

-ที่ประชุมเห็นชอบให้ประสานไปยัง กทม. เพื่อจัดรถน้ำ รถสุขา ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

เวลา 1138 น. ยุติการประชุม ตัวแทนกลุ่มฯ เดินทางกลับที่พัก หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอดมวลชน 150 คน

อ่านต่อ