หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน

หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อ 16 ธ.ค.64 เวลา 1000 ที่ สนง.กพ.

กลุ่มคณะประชาชน นำโดย พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และ หัวหน้าคณะประชาชน เดินทางมา ยื่นหนังสือถึงนรม. เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษระหว่างปี พ.ศ.2563 – 2564

เนื่องจากการขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันมหามงคลระหว่างปี พ.ศ.2563 – 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการอภัยโทษ ลดหย่อน ผ่อนโทษ แก่นักโทษร้ายแรงจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ทำลายหลักนิติธรรม

ซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงในอนาคต อีกทั้งการอภัยโทษที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำไม่บังควรต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ จนทำให้สังคมโดยรวมเกิดความไม่สงบสุข

เพราะมีความสงสัยในกระบวนการพิจารณาและดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมและ/หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนเป็นชนวนเหตุแห่งความไม่ศรัทธา ไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญยิ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขเรียบร้อยแก่สังคมโดยรวมซึ่งถือเป็นความมั่นคงของชาติ โดยสนับสนุนให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จึงขอการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ด้วยการอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการต่างๆ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างสะดวก ไม่สร้างอุปสรรคหรือขั้นตอนอันไม่สมควร เนื่องจากคณะทำงานประชาชน มุ่งหวังการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการเท่านั้น

เวลา 1005 พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

เวลา 1015 น. เสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน/แยกย้ายเดินทางกลับ

อ่านต่อ