Time Line ชุมนุมม็อบ 14 พ.ย. กลุ่มนักเรียนเลว กิจกรรม MOB FEST

14 พ.ย.63 : ในวันนี้มีกิจกรรมการจัดชุมนุมอีกครั้งของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งมี 3 พื้นที่หลักในกรุงเทพมหานคร

Read more